Durante a fase de probas dun proxecto de ampliación dun RAC ó que se lle engadiron dous novos nodos, atopamos que existía unha incoherencia na zona horaria dos servidores para os usuarios propietarios do software RDBMS (curiosamente non detectada polas ferramentas de validación do clúster, para as que parece bastar a sincronización horaria sen fixarse na zona). As máquinas teñen sistema operativo Solaris 10.
Tras detectar esta diferencia na configuración, o paso seguinte foi igualar tódolos servidores á zona horaria Europe/Madrid. Previamente á detección xa foran creadas, dende un dos novos servidores, bases de datos para a execución das probas de validación do clúster. Tras o cambio de zona horaria os axentes Grid Control (versión 11.1) dos servidores onde esta foi modificada caeron, deixando o seguinte erro na traza:

/**
 * Autocompleta todos los pedidos virtuales
 * http://docs.woothemes.com/document/automaticaaly-complete-orders/
 */
 
add_filter( 'woocommerce_payment_complete_order_status', 'virtual_order_payment_complete_order_status', 10, 2 );
function virtual_order_payment_complete_order_status( $order_status, $order_id ) {
 $order = new WC_Order( $order_id );
 if ( 'processing' == $order_status &&
    ( 'on-hold' == $order->status || 'pending' == $order->status || 'failed' == $order->status ) ) {
  $virtual_order = null;
  if ( count( $order->get_items() ) > 0 ) {
   foreach( $order->get_items() as $item ) {
    if ( 'line_item' == $item['type'] ) {
     $_product = $order->get_product_from_item( $item );
     if ( ! $_product->is_virtual() ) {
      // cuando encontramos un producto no virtual terminamos y rompemos el loop
      $virtual_order = false;
      break;
     } else {
      $virtual_order = true;
     }
    }
   }
  }
  // pedido virtual, marcado como completo
  if ( $virtual_order ) {
   return 'completed';
  }
 }
 // pedido no virtual, lo devolvemos al estado original
 return $order_status;
}
<?php get_header(); ?>

<div id="main-content">
	<div class="container">
		
		<?php
			if ( have_posts() ) :
				while ( have_posts() ) : the_post();
					$post_format = et_pb_post_format(); ?>

					<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( 'et_pb_post' ); ?>>

					<h2 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
				
					<?php
				
						if ( 'on' !== et_get_option( 'divi_blog_style', 'false' ) || ( is_search() && ( 'on' === get_post_meta( get_the_ID(), '_et_pb_use_builder', true ) ) ) ) {
							truncate_post( 270 );
						} else {
							the_content();
						}
					?>
				
					</article> <!-- .et_pb_post -->
			<?php
					endwhile;

					if ( function_exists( 'wp_pagenavi' ) )
						wp_pagenavi();
					else
						get_template_part( 'includes/navigation', 'index' );
				else :
					get_template_part( 'includes/no-results', 'index' );
				endif;
			?>
			
	</div> <!-- .container -->
</div> <!-- #main-content -->

Ejemplo con error

STATISTICS_NAME                        DESCRIPTION                                                  ACTIVAT
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------
Global Cache CPU Statistics              RAC Buffer Cache CPU statistics                              ALL
Plan Execution Statistics               Enables collection of plan execution statistics              ALL
Timed OS Statistics                    Enables gathering of timed operating system statistics       ALL