Versión e edición de partida no noso SQL Server 2017

Partimos dun escenario cunha versión RC SQLServer, previa á versión RTM, concretamente unha RC2 (Release Candidate 2). A edición é Enterprise Evaluation, con limitación temporal de uso.

1> :setvar SQLCMDMAXVARTYPEWIDTH 35
2> :setvar SQLCMDMAXFIXEDTYPEWIDTH 35
3> SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as Version, SERVERPROPERTY ('productlevel') as Level ,SERVERPROPERTY ('edition') as Edition
4> go
Version Level Edition 
----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
14.0.900.75 RC2 Enterprise Evaluation Edition (64-b

Posibilidades de upgrade de edición e versión SQL Server 2017

Podemos obter información sobre a actualización de edicións na web de Microsoft. Comprobamos que é posible pasar dunha Evaluation Enterprise a unha Developer.

En canto ás versións dende a que podemos facer un upgrade, nas release notes de SQL Server 2017 indícase que o upgrade é viable dende versión CTP 2.1, previa á RC2 da que partimos.

Polo tanto, a actualización que precisamos está dentro do soporte de Microsoft.

Actualización de RC2 (14.0.900.75) a RTM CU3 (14.0.3015.40)

Nesta instalación, precisamos comezar engadindo un novo repositorio, xa que para a instalación inicial foi empregado o CTP dispoñible no momento de liberación desta versión. Engadimos o repositorio CU (Cumulative Updates) que é o que nos interesa fronte o GDR que só inclúe a versión base e parches críticos (aproveito para agradecer ó colega Ignacio Vizoso por aportarme este punto ó procedemento de upgrade).

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo

Agora actualizamos os binarios de SQL Server, proceso que non afecta ás BDs xeradas, e que ademais é reversible, sendo posible facer un downgrade de RPMs sen afectar, segundo a doc de Microsoft, ás BDs:

Paramos o servizo mssql-server e actualizamos con yum:

[root@labapm ~]# systemctl stop mssql-server
[root@labapm ~]# yum update mssql-server mssql-server-fts mssql-server-agent mssql-tools
Loaded plugins: ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mssql-server.x86_64 0:14.0.900.75-1 will be updated
---> Package mssql-server.x86_64 0:14.0.3015.40-1 will be an update
---> Package mssql-server-agent.x86_64 0:14.0.900.75-1 will be updated
---> Package mssql-server-agent.x86_64 0:14.0.3015.40-1 will be an update
---> Package mssql-server-fts.x86_64 0:14.0.900.75-1 will be updated
---> Package mssql-server-fts.x86_64 0:14.0.3015.40-1 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===================================================================================================================================================================================================================
 Package                     Arch                 Version                    Repository                               Size
===================================================================================================================================================================================================================
Updating:
 mssql-server                   x86_64                14.0.3015.40-1                 packages-microsoft-com-mssql-server-2017                166 M
 mssql-server-agent                x86_64                14.0.3015.40-1                 packages-microsoft-com-mssql-server-2017                1.5 M
 mssql-server-fts                 x86_64                14.0.3015.40-1                 packages-microsoft-com-mssql-server-2017                229 M

Transaction Summary
===================================================================================================================================================================================================================
Upgrade 3 Packages

Total download size: 396 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.
(1/3): mssql-server-agent-14.0.3015.40-1.x86_64.rpm                                                                     | 1.5 MB 00:00:00   
(2/3): mssql-server-14.0.3015.40-1.x86_64.rpm                                                                        | 166 MB 00:00:21   
(3/3): mssql-server-fts-14.0.3015.40-1.x86_64.rpm                                                                      | 229 MB 00:01:00   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                       6.5 MB/s | 396 MB 00:01:01   
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Updating  : mssql-server-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                               1/6 
 Updating  : mssql-server-fts-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                             2/6 

+-------------------------------------------------------------------------------------+
Please restart mssql-server to enable Microsoft SQL Server Full Text Search.
+-------------------------------------------------------------------------------------+

 Updating  : mssql-server-agent-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                            3/6 

+--------------------------------------------------------------------------------+
Please restart mssql-server to enable Microsoft SQL Server Agent.
+--------------------------------------------------------------------------------+

 Cleanup  : mssql-server-agent-14.0.900.75-1.x86_64                                                                             4/6 
 Cleanup  : mssql-server-fts-14.0.900.75-1.x86_64                                                                              5/6 
 Cleanup  : mssql-server-14.0.900.75-1.x86_64                                                                                6/6 
 Verifying : mssql-server-fts-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                             1/6 
 Verifying : mssql-server-agent-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                            2/6 
 Verifying : mssql-server-14.0.3015.40-1.x86_64                                                                               3/6 
 Verifying : mssql-server-14.0.900.75-1.x86_64                                                                                4/6 
 Verifying : mssql-server-agent-14.0.900.75-1.x86_64                                                                             5/6 
 Verifying : mssql-server-fts-14.0.900.75-1.x86_64                                                                              6/6 

Updated:
 mssql-server.x86_64 0:14.0.3015.40-1               mssql-server-agent.x86_64 0:14.0.3015.40-1               mssql-server-fts.x86_64 0:14.0.3015.40-1               

Complete!

Actualización a licenza Developer

Para ter unha licenza gratuíta e permanente, sen limitación de uso, aplicamos un cambio de configuración. Paramos de novo o servizo mssql-server e lanzamos mssql-conf para facer o cambio de licenza.

[root@labapm ~]# systemctl stop mssql-server
[root@labapm ~]# /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
Choose an edition of SQL Server:
 1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
 2) Developer (free, no production use rights)
 3) Express (free)
 4) Web (PAID)
 5) Standard (PAID)
 6) Enterprise (PAID)
 7) Enterprise Core (PAID)
 8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.

Details about editions can be found at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852748&clcid=0x409

Use of PAID editions of this software requires separate licensing through a
Microsoft Volume Licensing program.
By choosing a PAID edition, you are verifying that you have the appropriate
number of licenses in place to install and run this software.

Enter your edition(1-8): 2
The license terms for this product can be found in
/usr/share/doc/mssql-server or downloaded from:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=855862&clcid=0x409

The privacy statement can be viewed at:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=853010&clcid=0x409

Enter the SQL Server system administrator password: 
Confirm the SQL Server system administrator password: 
Configuring SQL Server...

The licensing PID was successfully processed. The new edition is [Developer Edition].
Setup has completed successfully. SQL Server is now starting.

Resultado final

Conectamos ó servidor para verificar que tanto a versión como a edición foron actualizadas:

1> :setvar SQLCMDMAXVARTYPEWIDTH 35
2> :setvar SQLCMDMAXFIXEDTYPEWIDTH 35
3> SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as Version, SERVERPROPERTY ('productlevel') as Level ,SERVERPROPERTY ('edition') as Edition
4> go
Version               Level                Edition              
----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
14.0.3015.40            RTM                 Developer Edition (64-bit)